มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  ดาวน์โหลด แบบงานนำเสนอ TSU PowerPoint Template  
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - เป้าประสงค์/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบริหารองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    มหาวิทยาลัยทักษิณ
    ปกแผนยุทธศาสตร์ ม ทักษิณ
    ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ ม.ทักษิณ
     ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ม.ทักษิณ
แผนปฎิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
TSU PowerPoint Template แบบที่ 1 TSU PowerPoint Template แบบที่ 2 TSU PowerPoint Template แบบที่ 3
ดาวน์โหลด
TSU PowerPoint Template แบบที่ 1 .pptx
ดาวน์โหลด
TSU PowerPoint Template แบบที่ 2 .pptx
ดาวน์โหลด
TSU PowerPoint Template แบบที่ 3 .pptx
TSU PowerPoint Template แบบที่ 1 .zip TSU PowerPoint Template แบบที่ 2 .zip TSU PowerPoint Template แบบที่ 3 .zip

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready