มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail

    มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจเพื่อสังคม  

มหาวิทยาลัยทักษิณกับการสร้างความรู้เชื่อมร้อยสังคม ในตอน ยุติธรรมทางเลือก ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะนำเราไปทำความรู้จักกับยุติธรรมทางเลือก กระบวนทางกฏหมายที่ถูกนำมาปรับใช้เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนในชุมชนร่วมกับการใช้กฏหมายกระแสหลัก โดยผ่านกระบวนการขับเคลื่อนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมแห่งการให้โอกาสและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับ
  
ดู ครั้ง


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์