มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - เป้าหมาย/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบริหารองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    มหาวิทยาลัยทักษิณ
    1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
          พ.ศ. 2561-2580
    2.แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ.2561-2565
     3.แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2563-2567
    4.แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ
           พ.ศ.2564
 
:: ปรัชญา
      ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

:: ปณิธาน
      มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

:: วิสัยทัศน์
      “มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567”
    

:: พันธกิจ
      1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ
      2. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
      3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
      4. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน
         
:: ค่านิยมหลัก
  มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ (Student and Customer Focus) หมายถึง ใส่ใจ และเข้าใจความต้องการ ความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้รับบริการทั้งในปัจจุบัน อนาคต และมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานทุกพันธกิจสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
  มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Focus) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุง หลักสูตร การบริการ กระบวนการ และการปฏิบัติการ หรือประสิทธิผลขององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าใหม่แก่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้รับบริการ/องค์กร หรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ สังคม
  มุ่งเน้นความสำเร็จ (Focus on Success) หมายถึง การมุ่งเน้นอนาคตและการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร เกิดความสำเร็จในระยะยาว
  สร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contribution) หมายถึง คำนึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม รวมทั้งสนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
  จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency) หมายถึง ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมสื่อสารอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ต่อเนื่อง แบ่งปันข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง

:: อัตลักษณ์
      รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
:: ความท้าทาย
      1. การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
      2. การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
      3. การนำองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคใต้
      4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
      5. การสร้างความมั่นคงทางการเงิน
      6. การสนับสนุนการสร้างสังคมและชุมชนเข้มแข็ง
      7. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
:: เป้าหมาย
  O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ กำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
  O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
  O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้
  O4 ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
  O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
:: รายละเอียดเพิ่มเติม  >> แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2563-2567
 


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์