มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำในรูปแบบออนไลน์ (TSU e-Vote)  (อ่าน 10)
ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (อ่าน 41)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (อ่าน 40)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคณะนิติศาสตร์ (อ่าน 54)
ประกาศ เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ (อ่าน 100)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา (อ่าน 117)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ(ตามความต้องการของสาขาวิชาการบัญชี) (อ่าน 144)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 177)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย (อ่าน 124)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (อ่าน 122)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ (อ่าน 112)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่าน 70)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ (งานเลขานุการผู้บริหาร งานสื่อสารองค์กร และงานวิเทศสัมพันธ์) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 97)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ (ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (อ่าน 169)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 7 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (อ่าน 570)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน(ตามความต้องการของสาขาวิชาพืชศาสตร์)  (อ่าน 279)
อ่านข่าวทั้งหมด
    ไม่มีข่าวใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนสาธิต มหาิวทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
  NO GIFT POLICY
NO GIFT POLICY... 
  ที่มาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ที่มาตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย... 
  พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ : โอกาสและความท้าทายของประ... 
  นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเก็บข้อมูลข้าวและข้อมูลทางวัฒนธรรม
นวัตกรรมการจำแนกพันธุ์ข้าวด้วย AI เตรียมต่อยอดเชิง... 
  ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ
ม.ทักษิณ ปั้นธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ... 
  สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนพฤษาคม 2564
สรุปผลงานผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล... 
 
"เพลงเรือแหลมโพธิ์" รณรงค์ป้องกันโควิด-19 หวังสร้า... 
  บทเพลงจากหัวใจ  เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไกล แต่หัวใจเราใกล้ชิดกันเสมอ -- มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นกำลังใจให้ทุกการฝ่าฟัน #ใจหนึ่งเดียว
บทเพลงจากหัวใจ เพื่อบอกทุกคนว่า แม้ตัวจะอยู่ห่างไ... 
  • ภาพข่าวกิจกรรม
ม.ทักษิณ ร่วมมือ อบต.เกาะยอ ปลูกป่า 1,500 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  ม.ทักษิณ ร่วมมือ อบต.เกาะยอ ปลูกป่า 1,500 ต้น เฉลิ... (อ่าน 6)
คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิ... (อ่าน 9)
ม.ทักษิณ สืบสานสร้างสรรค์จิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง-ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับศิลปินแห่งชาติ
  ม.ทักษิณ สืบสานสร้างสรรค์จิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ... (อ่าน 22)
ม.ทักษิณ ยกระดับการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จัดอบรมบุคลากรด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
  ม.ทักษิณ ยกระดับการสื่อสารองค์กรเชิงรุก จัดอบรมบุค... (อ่าน 12)
อธิการบดี ม.ทักษิณ ให้สัมภาษณ์ รายการพิราบคาบข่าวช่อง NBT SOUTH
  อธิการบดี ม.ทักษิณ ให้สัมภาษณ์ รายการพิราบคาบข่าวช... (อ่าน 13)
ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดสัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และจีโนมมนุษย์ในภาคใต้ของประเทศไทย
  ม.ทักษิณ ร่วมมือเครือข่ายจัดสัมมนาวิชาการด้านชาติพ... (อ่าน 76)
อธิการบดี ม.ทักษิณ ม.ทักษิณ มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาจานร่อน (กีฬาสาธิต) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์
  อธิการบดี ม.ทักษิณ ม.ทักษิณ มอบเหรียญรางวัลนักกีฬา... (อ่าน 12)
ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อสารองค์กรผลักดันสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
  ม.ทักษิณ ขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อสารองค์กรผลักดันสู... (อ่าน 21)
อ่านข่าวทั้งหมด
  • เชิดชูเกียรติ
มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน U2T for BCG Hackathon 2022 รอบภูมิภาค
  มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขั... (อ่าน 10)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน นักวิจัยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยิ... (อ่าน 27)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต MBA คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต MBA คณะเศรษฐศาสตร์และบริหา... (อ่าน 82)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรร... (อ่าน 167)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธ... (อ่าน 150)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา... (อ่าน 136)
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบแสดงผลงาน Demo Day โครงการ Startup Thailand League 2022 ทีม วัยรุ่นสมุนไพร
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ได... (อ่าน 135)
ขอแสดงความยินกับ นิสิตสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  ขอแสดงความยินกับ นิสิตสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชากา... (อ่าน 97)
อ่านข่าวทั้งหมด
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์