มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา  (อ่าน 100)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 40)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายวิชาการ (อ่าน 35)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อ่าน 105)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา  (อ่าน 189)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศและนิเทศศาสตร์) (อ่าน 80)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 69)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (อ่าน 58)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ่าน 136)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ (พนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน 5 อัตรา (อ่าน 374)
อ่านข่าวทั้งหมด
    ไม่มีข่าวใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนสาธิต มหาิวทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)
โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  • ภาพข่าวกิจกรรม
ม.ทักษิณ ลงนาม MOU ผนึกกำลังสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ยกระดับงานวิจัยทางการศึกษาและวิชาการด้านทรัพยากรการเกษตร
  ม.ทักษิณ ลงนาม MOU ผนึกกำลังสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครอ... (อ่าน 61)
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการ บริษัทสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการ เพื่อพลักดันการต่อยอดงานวิจัย และเพื่อการศึกษาของนิสิต
  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ MOU ร่วมกับหน่วยงานราช... (อ่าน 427)
ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ ภายใต้ระบบ BCG จังหวัดพัทลุง
  ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และม... (อ่าน 59)
ม.ทักษิณ จัดอบรมสร้างภาพลักษณ์ผลิตคอนเทนต์ ให้เครือข่ายสื่อสารองค์กร ส่งเสริมศักยภาพมหาวิทยาลัยแข่งขันในระดับสากล
  ม.ทักษิณ จัดอบรมสร้างภาพลักษณ์ผลิตคอนเทนต์ ให้เครื... (อ่าน 106)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะ Atma Jaya Catholic University of Indonesia (AJCUI) เจรจากิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ การทำวิจัย
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะ Atma Jaya Catholic Un... (อ่าน 121)
ศรีนาคาโมเดล สานต่อเครือข่ายความร่วมมือ 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
  ศรีนาคาโมเดล สานต่อเครือข่ายความร่วมมือ 3 ประเทศ ไ... (อ่าน 584)
กองประกวดนางสาวไทย 2566 ทำกิจกรรมสานภูมิปัญญาชุมชน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  กองประกวดนางสาวไทย 2566 ทำกิจกรรมสานภูมิปัญญาชุมชน... (อ่าน 632)
ม.ทักษิณ ปรับกระบวนทัศน์เปลี่ยนความสูญเปล่าสู่ความสำเร็จด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) : 10 Quick Wins in Lean for TSU
  ม.ทักษิณ ปรับกระบวนทัศน์เปลี่ยนความสูญเปล่าสู่ความ... (อ่าน 187)
อ่านข่าวทั้งหมด
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์