มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 112)
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 121)
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์การประกันอุบัติเหตุนิสิตและประกันสุขภาพนิสิต (อ่าน 78)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 244)
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรปรับปรุง แก้ไขและกรอกข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและพิมพ์หนังสือรับรองภาษีประจำปี (อ่าน 261)
ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2563 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี (อ่าน 283)
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์) (อ่าน 41)
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา (อ่าน 361)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจ้างงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (อ่าน 344)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจ้างงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (อ่าน 269)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน (อ่าน 153)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อ่าน 227)
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทสายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (อ่าน 306)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อสารมวลชน) (อ่าน 364)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) (อ่าน 277)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์)  (อ่าน 150)
อ่านข่าวทั้งหมด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภคและก่อสร้างรั้วแนวเขตของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) (อ่าน 20)
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภคและก่อสร้างรั้วแนวเขตของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) (อ่าน 11)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : ปรับปรุงหอประชุมปาริชาต (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 19)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติดนตรีและหอศิลปะการแสดง (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 16)
ประกาศพิจารณาคัดเลือกราคาการจ้างถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 14)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) (อ่าน 47)
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง)  (อ่าน 57)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) (อ่าน 39)
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) (อ่าน 40)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ (ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) (อ่าน 41)
อ่านข่าวทั้งหมด
สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนสาธิต มหาิวทยาลัยทักษิณ
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบทะเบียนนิสิต
รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)

#

โปรแกรมช่วยตำนวณภาระงานของคณาจารย์
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
TSU GREENHEART Thaksin Green University
ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด
  • มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจเพื่อสังคม
ชมทั้งหมด
  • ภาพข่าวกิจกรรม
  • เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในโครงการ ประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม GHB Creative Innovation Contest
  นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษ... (อ่าน 5)
นิสิตเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2563
  นิสิตเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ... (อ่าน 38)
อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญเงิน ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66
  อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไ... (อ่าน 71)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรจากจังหวัดสงขลา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรม... (อ่าน 82)
ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกแสดงภาพถ่ายในการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด
  ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร คณะศิลปก... (อ่าน 44)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง ได้รับรางวัลจากก... (อ่าน 210)
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Pakphanang Contest)
  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับราง... (อ่าน 218)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด... (อ่าน 330)
อ่านข่าวทั้งหมด
 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready