TSU Brand Identity

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย 
(Official Sub-Logo Signature)

คณะ

13+

หลักสูตร

95+

นิสิต

14759+

รางวัลและผลงาน