TSU Move
"เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต"

การหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศเป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรักและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จากรากสู่โลก (Glocalization)

TSUMOVE_TALENT
TSUMOVE_SYNERGY
TSUMOVE_UNIVERSITYFORCHANGE

คณะ

13+

หลักสูตร

95+

นิสิต

14759+

รางวัลและผลงาน