มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  02 ข้อมูลผู้บริหาร   
 
 
 มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหาร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

 โดยเข้าถึงได้ที่เมนู >เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย > ผู้บริหาร

https://www.tsu.ac.th/home/administrator.php