คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี

 074-317600  ต่อ 7000
 nathapong@tsu.ac.th

รองอธิการบดี

Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

 074-317600 ต่อ 1608
 sutiporn@tsu.ac.th
Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

 074-609618 หรือ 074-609600 ต่อ 3409
 jthavorn@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

 074-317600 ต่อ 7480
 Pornthai@tsu.ac.th

Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 074-609600 ต่อ 3313
 samak@tsu.ac.th

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

 074-609607
 snoppadon@tsu.ac.th

อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา

 074-317600 ต่อ 1800
 weena@tsu.ac.th

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง

 074-609607
 Thanya@tsu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

Card image cap
อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 tiptiwa@tsu.ac.th

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

chuanphit@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา

rwiwat@tsu.ac.th

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

noppamas@tsu.ac.th

Card image cap
อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

khwanchit@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวง

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

bnumchok@tsu.ac.th

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

sermsak.k@ftsu.ac.th

คณบดี

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 074-317600 ต่อ 1000
 parichat.t@tsu.ac.th

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

074-317600 ต่อ 3001
weamonwan@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 

074-609600 ต่อ 2000
thanya@tsu.ac.th

Card image cap
อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

074-317600 ต่อ 1800
dpinit@gmail.com

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

074-317600 ต่อ 1801
pthai_6@hotmail.com

ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว

คณบดี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

074-317655 ต่อ 7550
kwallapa@Scholar.tsu.ac.th

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี

คณบดี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

074 - 609600 ต่อ 3000
ksurasak@scholar.tsu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค

คณบดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

074-317687 ต่อ 8700
tokorakod@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 

074-317655 ต่อ 7551
prasong@tsu.ac.th

Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

074-609600 ต่อ 3603
kaew_on@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

074 - 609600 ต่อ 4700
Jirapan.p@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

074 - 609600 ต่อ 3419
tjuntachote16@gmail.com,jthavorn@hotmail.com

ผู้อำนวยการ

Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ

ผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

 074-591611-2 ต่อ 8401
 phaybuun@hotmail.com

Card image cap
ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท

ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด

074-317600 ต่อ 5000
ppongpan@tsu.ac.th

อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักคอมพิวเตอร์

074-317600 ต่อ 4000
nipat@tsu.ac.th

Card image cap
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

074-609655 ต่อ 7244
samak@tsu.ac.th

Card image cap
ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

074-311885 ต่อ 7155
bandit@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

-
nichakorn@tsu.ac.th

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

074 - 317600 ต่อ 7003
granjanamukda@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ

074-317696 ต่อ 2900
prasong@tsu.ac.th