มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  03 อำนาจหน้าที่   
 

1.มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ   ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย > ข้อมูลทั่วไป > ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

https://www.tsu.ac.th/home/vision.php

2.มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551    ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย > ข้อมูลทั่วไป > ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ > บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 (ด้านล่างสุดของเว็บไซต์)   

https://www.tsu.ac.th/home/files/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93.pdf

3.มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู >เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย  > การบริหารงาน > พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ

https://www.tsu.ac.th/images/ACT_TSU51.pdf