ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567”

ปรัชญาการศึกษา

“มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนสู่สมรรถนะนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการที่มีปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ

2. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

4. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

ค่านิยมหลัก

มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ (Student and Customer Focus) หมายถึง ใส่ใจ และเข้าใจความต้องการ ความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้รับบริการทั้งในปัจจุบัน อนาคต และมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานทุกพันธกิจสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง

มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Focus) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุง หลักสูตร การบริการ กระบวนการ และการปฏิบัติการ หรือประสิทธิผลขององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าใหม่แก่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้รับบริการ/องค์กร หรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ สังคม

มุ่งเน้นความสำเร็จ (Focus on Success) หมายถึง การมุ่งเน้นอนาคตและการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร เกิดความสำเร็จในระยะยาว

สร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contribution) หมายถึง คำนึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม รวมทั้งสนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency) หมายถึง ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมสื่อสารอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ต่อเนื่อง แบ่งปันข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง

อัตลักษณ์

ความท้าทาย

1. การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

2. การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3. การนำองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมสังคมไปสู่การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคใต้

4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5. การสร้างความมั่นคงทางการเงิน

6. การสนับสนุนการสร้างสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

7. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ กำลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้

O4 ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน