มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  08 Q&A   
 

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดทำเมนูกระดานสนทนถาม-ตอบ (Q&A) เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอก ผู้รับบริการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที หรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. Messenger  Live Chat มหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยมุมขวาด้านล่าง

https://www.tsu.ac.th/home/

2.กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > บัณฑิตวิทยาลัย > Q&A ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

http://grad.tsu.ac.th/webboard/list.php?cId=1

3.กระดานสนทนาถาม-ตอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ กระดานสนทนาถาม-ตอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  > Q&A > กระดานสนทนา

http://www2.huso.tsu.ac.th/web2021/husotsuwebboard/index.asp

4.กระดานสนทนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ กระดานสนทนา คณะศิลปกรรมศาสตร์  ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > คณะ > คณะศิลปกรรมศาสตร์  > ติดต่อ / Q&A

http://art.tsu.ac.th/th/qa/index.php

5. Messenger  Live Chat ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่ Messenger  Live Chat ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู > คณะและหน่วยงาน > หน่วยงาน > ฝ่ายวิชาการ มุมซ้ายด้านล่าง

https://academic.tsu.ac.th/index.php