มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  09 Social Network   
 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถดูและสอบถามข้อมูลต่างๆ  ได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย ด้านล่างของเว็บไซต์

https://www.tsu.ac.th/home/