มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 
ศูนย์รับข้อร้องเรียน/การทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Complant Center)

https://www.tsu.ac.th/complaint/

มหาวิทยาลัยทักษิณมีศูนย์รับข้อร้องเรียน/การทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Complant Center)

ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้านล่าง