มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต <br> นโยบาย No Gift Policy*
  031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   
 

1.ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเผยแพร่  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   (No Gift Policy) พ.ศ.2566 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้านล่าง  โดยเข้าถึงได้ที่หัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต > ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy)

https://www.tsu.ac.th/Files65/1672291633_NoGiftPolicy_tsu.pdf

2.Banner นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

มหาวิทยาลัยทักษิณมีประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยด้านล่าง  โดยเข้าถึงได้ที่หัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

https://www.tsu.ac.th/home/pdetails.php?News&id_list=101294&cId=1