นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 มี.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 11213
  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 


 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 
Intention on Thaksin University Administration with Honesty

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐
 Code of Ethics Related to Conflict of Interest

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
     และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒

 
ประกาศ เรื่อง ให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ ม.ทักษิณ

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

 หนังสือ อว 8202.05/ว264 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่การแสดงเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      ของอธิการบดี

 คลิป องค์กรสีขาวไร้คอร์รัปชัน

   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563