การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 


แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


  1_ภาพรวม
  2_III_1 การปฏิบัติหน้าที่
  3_IIT_2 การใช้งบประมาณ
  4_IIT_3 การใช้อำนาจ
  5_IIT_4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
6_EIT_6 คุณภาพการดำเนินงาน
 7_EIT_7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 8_EIT_8 การปรับปรุงการทำงาน
 9_OIT_9 การเปิดเผยข้อมูล
 10_OIT_ 10การป้องกันการทุจริต