ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (อ่าน 12)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  (อ่าน 23)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก  (อ่าน 44)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  (อ่าน 422)
ประกาศ เรื่อง การให้เช่าเหมาพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก ภายในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  (อ่าน 416)