มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

  EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 

          มหาวิทยาลัยมีนโยบายและกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานการเงิน และงานรับนิสิต  

(1) คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 0698/2560 เรื่อง กำหนดหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภารกิจการเงินและภารกิจบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย

 เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถามEB12(1)

(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1808/2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถามEB12(1)

(3) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1804/2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรภารกิจธุรการ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

เอกสารหมายเลข 3 ประกอบข้อคำถามEB12(1)

(4) ประกาศ กบม.เรื่อง ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2557

เอกสารหมายเลข 4 ประกอบข้อคำถามEB12(1)

(5) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา

เอกสารหมายเลข 5 ประกอบข้อคำถามEB12(1)

กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ และกลไกการกำกับติดตามงาน ดังนี้
1. ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

3. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม /ค่าเล่าเรียน
4. โครงการรับนิสิต
5. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
6. ขั้นตอนการขอ Transcript /หนังสือรับรอง
เอกสารหมายเลข 10 ประกอบข้อคำถามEB12(1)

7. คู่มือการทำงานอย่างย่อสำหรับศูนย์การศึกษา

เอกสารหมายเลข 11 ประกอบข้อคำถามEB12(1)