มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 


แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561