มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 


แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561