การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
 


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563