มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
<< หน้าหลัก  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


 
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
    01 โครงสร้าง     
          - เอกสารประกอบ
    02 ข้อมูลผู้บริหาร     
          - เอกสารประกอบ
    03 อำนาจหน้าที่    
          - เอกสารประกอบ
    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    05 ข้อมูลการติดต่อ     
          - เอกสารประกอบ
    06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
          - เอกสารประกอบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์    
    07 ข่าวประชาสัมพันธ์    
          - เอกสารประกอบ
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
    08 Q&A    
          - เอกสารประกอบ
    09 Social Network    
          - เอกสารประกอบ
    10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
    การดำเนินงาน    
    011 แผนดำเนินงานประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    การปฏิบัติงาน    
    014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     
          - เอกสารประกอบ
    การให้บริการ    
    015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
          - เอกสารประกอบ
    016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
          - เอกสารประกอบ
    017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
          - เอกสารประกอบ
    018 E–Service    
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
    019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
          - เอกสารประกอบ
    020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
          - เอกสารประกอบ
    021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
          - เอกสารประกอบ
    022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
    023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
          - เอกสารประกอบ
    026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
    027 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
    030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy*
 
    031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่    
          - เอกสารประกอบ
    032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy    
          - เอกสารประกอบ
    033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    
          - เอกสารประกอบ
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
    034 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
    035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
          - เอกสารประกอบ
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
    036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
          - เอกสารประกอบ
    037 รายงานการการกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    
          - เอกสารประกอบ
    038 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี    
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*
 
    039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
          - เอกสารประกอบ
    040 การขับเคลื่อนจริยธรรม    
          - เอกสารประกอบ
    041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
          - เอกสารประกอบ
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ
    043 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
          - เอกสารประกอบ