มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
<< หน้าหลัก  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


 
 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
    01 โครงสร้าง     
          - เอกสารประกอบ
    02 ข้อมูลผู้บริหาร     
          - เอกสารประกอบ
    03 อำนาจหน้าที่     
          - เอกสารประกอบ
    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     
          - เอกสารประกอบ
    05 ข้อมูลการติดต่อ     
          - เอกสารประกอบ
    06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
          - เอกสารประกอบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์    
    07 ข่าวประชาสัมพันธ์     
          - เอกสารประกอบ
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
    08 Q&A     
          - เอกสารประกอบ
    09 Social Network     
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
    การดำเนินงาน    
    010 แผนดำเนินงานประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    011 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน     
          - เอกสารประกอบ
    012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    การปฏิบัติงาน    
    013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     
          - เอกสารประกอบ
    การให้บริการ    
    014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
          - เอกสารประกอบ
    015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     
          - เอกสารประกอบ
    016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     
          - เอกสารประกอบ
    017 E–Service     
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ  
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
    018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน     
          - เอกสารประกอบ
    020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
    021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ     
          - เอกสารประกอบ
    022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
          - เอกสารประกอบ
    023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน     
          - เอกสารประกอบ
    024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
    025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
          - เอกสารประกอบ
    026 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล     
          - เอกสารประกอบ
    027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
          - เอกสารประกอบ
    028 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
    029 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
          - เอกสารประกอบ
    030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ     
          - เอกสารประกอบ
    031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
    032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น     
          - เอกสารประกอบ
    033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม     
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
    034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)     
          - เอกสารประกอบ
    035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     
          - เอกสารประกอบ
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    
    036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    037 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต     
          - เอกสารประกอบ
    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
          - เอกสารประกอบ
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
    039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
    040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน     
          - เอกสารประกอบ
    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     
          - เอกสารประกอบ
  ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     
          - เอกสารประกอบ
    043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     
          - เอกสารประกอบ