ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 ก.ย. 65 914
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับดี การพัฒนาโปรแกรมศัพท์สังคีตเทคนิคดนตรีไทยวงปี่พาทย์ ในการนำเสนอภาคบรรยาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในชื่อผลงาน หนมบอกของหรอยสงขลา : การสร้างสรรค์นาฎศิลป์พื้นบ้านภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา ในการนำเสนอภาคบรรยายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ภาคบรรยาย ผลงานสร้างสรรค์ในชื่อผลงาน ชุด ซวงฝู และรับรางวัล ระดับดีเด่น ภาคบรรยาย ผลงานสร้างสรรค์ ชุดหนมบอกของหรอยสงขลา : การสร้างสรรค์นาฎศิลป์พื้นบ้านภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา ในการนำเสนอภาคบรรยายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. นายเอกวิชญ์ ชัยเดชชินพัฒน์ นิสิตสาขาศิลปะการออกแบบ ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ในการนำเสนอบทความวิชาการประเภทโปสเตอร์ ในการนำเสนอภาคบรรยายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. นิสิตสาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดประติมากรรมหุ่นฟาง ภายใต้แนวคิด "โลกหลังโควิด กับชีวิตที่สมดุล" เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในงานเทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา