คณะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นายเจษฎา จิตรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

นาย กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์