สภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
ดร. เจษฎา ช.เจริญยิ่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 (นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ 
(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

Card image cap
(อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

นายสุพงค์ แซ่อิ้ว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้เเทนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ