สภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
ดร. เจษฎา ช.เจริญยิ่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 (นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ )

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Card image cap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

Card image cap
(อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

นายสุพงค์ แซ่อิ้ว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้เเทนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ