วิทยาเขตพัทลุง

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังวัดพัทลุง 93210 
โทร. 074-609600

www.pt.tsu.ac.th

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ
และภูมิปัญญาชุมชน

170 หมู่ที่ 6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
โทร. 074-609600

https://clw.tsu.ac.th

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตพัทลุง

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการ และภูมิปัญญาชุมชน