ผลงานนวัตกรรมนิสิต ม.ทักษิณ คว้า 12 รางวัลจากเวทีประกวดมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023

ผลงานนวัตกรรมนิสิต ม.ทักษิณ คว้า 12 รางวัลจากเวทีประกวดมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023

9 ส.ค. 66 589

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล 11 รางวัล จากการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 (Thailand Research Expo2023)

     โดยในปีนี้มีผลงานจากนักประดิษฐ์ระดับชั้นอุดมศึกษา จัดแสดงจำนวน 154 ผลงาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัล จากการประกวด มี 2 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลการเขียนข้อเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 และ 2. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ 1) ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 2) ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ 4) ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model และ 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลดังนี้  2 รางวัล ข้อเสนอโครงการ 10 เหรียญรางวัล บนเวทีระดับชาติ

ด้านที่ 1 ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- รางวัลเหรียญทองแดง RIN A102 ขนมปังข้าวสังข์หยดวีแกนเสริมโปรตีนจากสาหร่าย Chlorella sp. นางสาวอลิษา คงทอง (ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร)
- รางวัลเหรียญทองแดง RIN A103 ฉากกันรังสีเอกซ์จากวัสดุคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติและเเบเรียมซัลเฟต นางสาวธัญวรรณ รอดพยุง ,นางสาวศศิวิมล แก้วทองสอน (ที่ปรึกษา อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง)
- รางวัลเหรียญทองแดง RIN A203 ตัวดูดซับสีในน้ำเสียจาก Palm oil sludge-Biochar นางสาวปาณิศา มีชู (ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร คณะวิทยาศาสตร์)
- รางวัลเหรียญเงิน RIN A204 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตกรดอะมิโนผงเชิงพาณิชย์ นางสาวกุลกาญจน์ หวานรอบรู้ ,นางสาวจิราภรณ์ ด่านอุดร ,นายสิทธิเดช เพชรสุข ,นายภานุกร ตันฑสันติสกุล (ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รวมพร นิคม และ อ.ดร.นเรศ ฉิมเรศ)

ด้านที่ 2 ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
- รางวัลเหรียญทองแดง RIN B209 กัมมี่ไซเดอร์น้ำผึ้งชันโรงผสม paraprobiotic นางสาวจันทร์จิรา ทิพย์รักษา (ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร)

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
- โล่รางวัลข้อเสนอโครงการระดับ ดี (10,000) ระดับบัณฑิตศึกษา และ
- รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน RIN C303 เครื่องวัดความร้อนจำเพาะของของไหลระบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับ IoT นายชัยวัฒน์ จุมพลกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นเรศ ฉิมเรศ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน อ.ดร.ธวัช ชูชิต)

ด้านที่ 4 ด้านพลังงานเเละสิ่งเเวดล้อมเเละBCG Economy Model
- โล่รางวัลข้อเสนอโครงการระดับดี (5,000) ระดับอุดมศึกษา และเหรียญทองแดง
- รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน RIN D103 เเบตเตอรรี่จากเปลือกหอยเเมลงภู่ สมาชิก นางสาวอัซนา หมันใจดี ,นางสาวเมทินี โพธิ์วัฒน์ ,นางสาวศิริปทุมพร ลาธุลี (อาจารย์ที่ปรึกษา นายชยานันท์ ชบาพฤก ผศ.ดร. จิราพร ช่อมณี ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ นายศุภกร กตาธิการกุล)

ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- รางวัลเหรียญทอง RIN E104 ชุดการเรียนรู้ พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาแสงและการมองเห็น สมาชิก นายกิตติธัช ปลอดแก้ว ,นางสาวบุญญิสา ดำสม ,นางสาวพิมชญา เพชรรัตน์ ,นางสาวจุฑามาศ วัดศรี (ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์)
- รางวัลเหรียญเงิน RIN E105 สื่อการเรียนการสอนชุดทักษะปฏิบัติการกดหน้าอกช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สมาชิก นางสาวชลิตวรรณ สังขารา ,นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจดี ,นางสาววรรณฤดี แก้วประดับ ,นางสาวแพรชมพู ขาวชู (ที่ปรึกษา : นายศุภกร กตาธิการกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารีนา มะหนิ)
- รางวัลเหรียญเงิน RIN E106 อุปกรณ์จับเวลาเพื่อฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬา สมาชิก นางสาวกานต์ธิดา สร้อยแสง ,นางสาวนภัสสร เก็มบู ,นายสหรัฐ อินสุวรรณ์ (ที่ปรึกษา ดร.จักรี บุญละคร นายศุภกร กตาธิการกุล)