ขอแสดงความยินดี นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คว้าแชมป์รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ เป็นปีที่ 2

ขอแสดงความยินดี นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คว้าแชมป์รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ เป็นปีที่ 2

2 พ.ย. 65 1042

     คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการนำเสนอการประกวดผลงานรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ และได้รับสุดยอด Best of the best ระดับประเทศ ประเภทคิดดี โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป และรับเงินรางวัล พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน

      นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คว้าแชมป์รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ เป็นปีที่ 2 ตามที่สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ได้จัดกิจกรรมพิธีปิด เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีทีมนิสิตเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 ได้รับคัดเลือกรางวัล ทีมยอดเยี่ยม (The Best) ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 ทีม คือ ทีมนิสิต TTM Wonderful Patches คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้แก่

1. น.ส. ศิริพร พลเมือง

2. น.ส. นูรอามาลีน เด็งซียอ

3. น.ส. นูรฮาซีกิน สะอิ

4. น.ส.โนเลียร์ มาหมูดเบ็ญ

5. น.ส. อาทิตยา หนูชูชาติ

6. น.ส. ไมมูณา อิสายะ

     และที่ปรึกษาหลัก อ.ดร.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษาชุมชน อ.ดร.นิดา นุ้ยเด็น อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ.ดร.สุกาญจนา กำลังมาก อ.ดร. ศรสวรรค์ คงภักดี และคุณเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ - ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัดตรัง

     ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมประกวดเวทีตัดสินรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team โดยมีทีมนิสิตร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 12 ทีม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรักษ์ดี และประเภทคิดดี จำนวน 2 รางวัล ทั้งนี้มีทีมนิสิต TTM Wonderful Patches ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการนำเสนอการประกวดผลงานรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ และได้รับสุดยอด Best of the best ระดับประเทศ ประเภทคิดดี โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป และรับเงินรางวัล พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน