4 คณะ ม.ทักษิณ ผ่านรอบScreening โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 ของ สป.อว.

4 คณะ ม.ทักษิณ ผ่านรอบScreening โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 ของ สป.อว.

19 ม.ค. 66 705

     ขอแสดงความยินดีกับ 4 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 ของ สป.อว. 

       โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 141 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 11 หน่วยงาน และระดับคณะ 130 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 6.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า 

        ซึ่ง สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน 

ที่มา http://www.edpex.org