ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นิสิตม.ทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในกิจกรรม Thailand New Gen Inventors Award งานวันนักประดิษฐ์ 2566

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นิสิตม.ทักษิณ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในกิจกรรม Thailand New Gen Inventors Award งานวันนักประดิษฐ์ 2566

6 ก.พ. 66 1584

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในกิจกรรม Thailand New Gen Inventors Award ( I New Gen Award 2023) ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 (Thailand Inventors' Day 2023) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     โดยในปีนี้มีน้องๆนิสิตส่งสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 16 ผลงานด้วยกัน คว้ารางวัลกลับมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้ ประเภทเหรียญรางวัล 1 เหรียญทอง 7 เหรียญงิน และ 8 เหรียญ ทองแดง       ประเภทถ้วยรางวัล I-New Gen Award จำนวน 1 รางวัล กลุ่มเกษตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งอัจฉริยะ พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณรายได้และระบบจัดเก็บข้อมูลบน i-Cloud แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับธุรกิจน้ำยาง รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 60,000 บาท และผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัล Popular vote อีก 1 รางวัล

1 เหรียญทอง คือ

ผลงาน : นวัตกรรมเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์นื้อยางแห้งอัจฉริยะ พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณ รายได้ และระบบจัดเก็บข้อมูลบน i-Cloud แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับธุรกิจน้ำยาง
เจ้าของผลงาน : นายชยานันท์ ชบาพฤกษ์, นายเมธัส สุทธิการ, นายอรรถพล แก้วร่มไทร, และนางสาวนุศญา ลีนะธรรม 
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี ,นายศุภกร กตาธิการกุล

7 เหรียญงิน ประกอบด้วย

1. ผลงาน : นวัตกรรมเครื่องมือตรวจวัดและคดิตามแอมโมเนียอัตโนมัตพิร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับตู้ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์
เจ้าของผลงาน : นางสาวอัซนา หมันใจดี และ นายธรากรณ์ ยอดนุสิทธิ์
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี , นายศุภกร กตาธิการกุล, ผศ.ดร. นิรมล จันทรชาติ

2. ผลงาน : นวัตกรรม เครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเพื่อการเกษตร
เจ้าของผลงาน : นางสาววนิชยา พืชผล และ นางสาววิภาวี นาถนฤมล
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ณวงศ์ บุนนาค, ผศ.ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์

3. ผลงาน : เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันอัตโนมัติในแหล่งน้ำธรรมชาติผ่านระบบ IoT
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาวณัฐนิชา คนหมั่น 2. นางสาวนิตติยา ญวนพลาการ 3. นางสาวนูรฟากีฟ อาบ๊ะ 
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณีนายศุภกร กตาธิการกุล

4. ผลงาน : วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะหนู- เกาะแมว ด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาวเมทินี โพธิ์วัฒน์ 2. นางสาวศิริปทุมพร ลาธุลี 
ที่ปรึกษา : ดร.จิราพร ช่อมณี  ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

5. ผลงาน : วัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิตยางคอมปาวด์ผสมกับแบเรียมซัลเฟต
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาวธัญวรรณ รอดพยุง 2. นางสาวนิศามล ทองแหม 3. นางสาวศศิวิมล แก้วทองสอน 
ที่ปรึกษา : ดร.สุธิษา ก้อนเรือง

6. ผลงาน : โฟมดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติผสมใยเส้นใยสาคู
เจ้าของผลงาน : 1.นางสาวอินทิรา ล่วงห้อย 2.นางสาวศศิริประภา หนูมาก 
ที่ปรึกษา : 

7. ผลงาน : นวัตกรรมเเชทบอทส่งเสริมการท่องเที่ยวสงขลาแบบอันซีนเก็บแลนด์มาร์คเด็ด
ที่ไม่ควรพลาด
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาวเกวลี ผลสด 2. นางสาววศิณี ใจวิจิตร 
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์

8 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย

1. ผลงาน : ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบจมชั่วคราวควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
เจ้าของผลงาน : 1. นายเตชณัฐ ศิลปภักดี 2. นางสาวนิวาริน ภูเก้าล้วน 
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ณวงศ์ บุนนาค ผศ.ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์

2. ผลงาน : ต้นแบบหุ่นยนต์ ทรงกลมเคลื่อนที่ด้วยการกลิ้ง
เจ้าของผลงาน : 1. นายทักษ์ดนัย แก้วประดิษฐ์ 2. นางสาวกรพินท์ กองแก้ว
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช

3. ผลงาน : ชุดอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มสำหรับโรงเรือนกัญชาเชิงพาณิชย์ผ่านระบบควบคมุ IoT บน สมาร์ทโฟน
เจ้าของผลงาน : 1. นายชยานันท์ ชบาพฤกษ์ 2. นายเมธัส สุทธิการ 3. นายอรรถพล แก้วร่มไทร 4. นางสาวนุศญา ลีนะธรรม 
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี นายศุภกร กตาธิการกุล

4. ผลงาน : ชุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกัญชา
เจ้าของผลงาน : 1. นายเตชณัฐ ศิลปภักดี 2. นางสาวนิวาริน ภูเก้าล้วน
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ณวงศ์ บุนนาค ผศ.ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์

5. ผลงาน : อุปกรณ์ตรวจสีปัสสาวะเบื้องต้น เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรค
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด 2. นางสาวปรีดาวรรณ แก้วคำ 3. นายธนวัฒน์ พรหมราช 
ที่ปรึกษา : ผศ. มารีนา มะหนิ นายศุภกร กตาธิการกุล

6. ผลงาน : เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมด้วยระบบ จดจำใบหน้าและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อคัดกรองบุคคลก่อนเข้า
พื้นที่
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาวพัชราภรณ์ ช่วยส่ง 2. นางสาวศุภรัตน์ มงคลบุตร 3. นายสุรีวงค์ นุ่นชูผล 
ที่ปรึกษา : ผศ. มารีนา มะหนิ นายศุภกร กตาธิการกุล

7. ผลงาน : อุปกรณ์จับเวลาสำหรับการวิ่งระยะสั้นเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา
เจ้าของผลงาน : 1. นายธนวัฒน์ พรหมราช 2. นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด 3. นางสาวปรีดาวรรณ แก้วคำ 
ที่ปรึกษา : ผศ. มารีนา มะหนิ นายศุภกร กตาธิการกุล

8. ผลงาน : เว็บเเอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อการตระหนักรู้เรื่อง ฝีดาษลิง โรคจากลิง สู่มนุษย์ที่ควร
ระวัง
เจ้าของผลงาน : 1. นางสาวณัฐกฤตา เทพแก้ว2. นายบุญญฤทธิ์ พรหมรักษ์ 3. นางสาวสลิลทิพย์ พลภักดี 4. นายศุภณัฐ สาระพันธ์ 
ที่ปรึกษา : ดร.จิราพร ช่อมณี นายสุภกร กตาธิการกุล ดร.ธัญชนก พูนศิลป์

รายละเอียดเพิ่มเติมนวัตกรรมและนิสิตเจ้าของผลงาน

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว:สถาบันวิจัยและพัฒนา