ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

18 ก.พ. 66 7269

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565  ประเภทบูรณาการทั่วไป

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา สำเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี (ดนตรีแจ๊ส) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา เป็นผู้มีผลงานที่มีการบูรณาการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปี พ.ศ. 2542  
ดร.ประหยัด ปฏิบัติงานราชการด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท และเสียสละทั้งในด้านการสอน และทำวิจัย 
- ได้รับเลือกให้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Outbound International Visiting Researcher) 
เพื่อทำวิจัยและแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2561) ดร.ประหยัด เป็นนักวิชาการ และคีตกวี 
- ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ 
ผลงานประพันธ์ได้รับเลือกให้นำออกแสดงโดยวงดนตรีระดับโลก เช่น วง Teatro Giglio Showa Orchestra วง Washington State University Jazz Big Band I รางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับ เช่น 
- รางวัล The Outstanding Music Composition Award 2015 จาก Showa University of Music 
- ผลงาน Concerto for Saxophone and Big Band ได้รับเลือกให้ออกแสดงในงาน World Jazz Festival 2019 ณ เมือง Pullman รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2561) ได้รับรางวัล Gold Prize ในงาน The International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2021 และ 2022