SSIP TSU ได้รับรางวัลคลินิกเทคโนโลยีที่มีผลการดำเนินงานระดับ ดีเด่น 2 ปีซ้อน

SSIP TSU ได้รับรางวัลคลินิกเทคโนโลยีที่มีผลการดำเนินงานระดับ ดีเด่น 2 ปีซ้อน

16 ส.ค. 66 268

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ SSIP TSU รับรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานขับเคลื่อน “การพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565

     

     โดยมี ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการ SSIP TSU พร้อมด้วย นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน  และนางสาวคชาภรณ์ รองเดช นักพัฒนาธุรกิจ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รางวัลโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการของฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน
ณ ห้อง Amber ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี