นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ คว้า 10 รางวัล จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ คว้า 10 รางวัล จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

22 ส.ค. 66 830

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลจาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับ 10 รางวัล ประกอบด้วย

เหรียญรางวัลจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
โดยมีนักเรียนได้รับรางวัล 5 ทีม ดังนี้
การประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งประดิษฐ์ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น(SCI ACL)
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลที่ 3
นางสาวกรัณฑ์รัตน์ จิตกิจติจำรัส ระดับชั้น ม.6 และนางสาวปทุมพร บัวขาว ระดับชั้น ม.6
ผลงาน : ผลิตภัณฑ์กัมมี่จากใบส้มเกรียบ
ครูที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว , นางสาวมาณี แก้วชนิด , นางสาวเบญจวรรณ บัวขวัญ

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นางสาวบุญสิตา ชุมคล้าย ระดับชั้น ม.6 และนางสาวพชธกร ชัยสง ระดับชั้น ม.6
ผลงาน : ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากใบผักเหลียง
ครูที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว , นางสาวมาณี แก้วชนิด , นางสาวเบญจวรรณ บัวขวัญ

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
นายอิสมาอีล หมาดหลี ระดับชั้น ม.6 ,นายกษิดิศ ชูส่งแสง ระดับชั้น ม.6 และนายชวกร รัตนทอง ระดับชั้น ม.6
ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งตอหยอย
ครูที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว , นางสาวมาณี แก้วชนิด , นางสาวเบญจวรรณ บัวขวัญ

การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
นายเทพณรินทร์ บัวเพชร์ ระดับชั้น ม.4 ,นางสาวปัณฎา วีระประเสริฐสกุล ระดับชั้น ม.4 และนายวัชพล คำเรือง ระดับชั้น ม.4
ผลงาน : อุปกรณ์ปอกเปลือกและผ่าหลังกุ้ง
ครูที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ , ครูณรงค์ บัวเพชร์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
นายตรีวุฒิ  วงค์นิ่ม ระดับชั้น ม.3 ,เด็กชายกษมาลย์  คงแก้ว ระดับชั้น ม.3 และเด็กชายพัชรพล มารคคงค์แก้ว ระดับชั้น ม.2
ผลงาน : การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ำและการละลายน้ำของรำข้าวและจมูกข้าวสังข์หยดในรูปแบบหุงสุก 
ครูที่ปรึกษา : นายทวีสิน จิระนนทกร


เหรียญรางวัลจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โดยมีนักเรียนได้รับรางวัล 4 ทีม ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
นายคณพัฒน์ ไกรนรา ระดับชั้น ม.6 ,นายชนาธิป ช่วยเมือง ระดับชั้น ม.6 ,นายชลพัตร เรืองสังข์ ระดับชั้น ม.5 ,นายจีระศักดิ์ วงศ์ศิริทัศน์ ระดับชั้น ม.4 ,นายกาจพล แก้วไฟ ระดับชั้น ม.4
การแข่งขัน : ทักษะงานไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูที่ปรึกษา : นายวีรศักดิ์ มะลิทอง , นายอนุสรณ์ เขียวทอง

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวนิชานันท์ เพชรน้อย ระดับชั้น ม.6
การแข่งขัน : "การเขียนแบบพื้นฐานในงานวิศวกรรม” ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูที่ปรึกษา : นายวีรศักดิ์ มะลิทอง , นายอนุสรณ์ เขียวทอง

รางวัลชนะเลิศ
นายศุภสัณห์ ไชยชนะ ระดับชั้น ม.6 ,นางสาวบัณฑิตา มหาวงค์ ระดับชั้น ม.6 และนางสาววีรยา ซุ้นซิ่ม ระดับชั้น ม.6
ประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาระดับภาคใต้ เพื่อสังคม BCG ประเภทเคมี ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อโครงงาน : การพัฒนาตัวดูดซับวัสดุคอมโพสิตแม่เหล็ก : MgFe-LDH/ AC@Fe3O4 ด้วยวิธีสถานะของแข็งเพื่อกำจัดสีย้อมในแหล่งน้ำเสีย
ครูที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย , นางสาวฟาฏิมะฮ์ ตอฮา , นางสาวโซไรดา โบ่โสย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวปิยะดา ทองฤทธิ์นุ่น ระดับชั้น ม.6
การแข่งขัน : ตอบปัญหา ด้านนวัตกรรมเกษตร ประมง อาหาร เพื่อสังคม BCG
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสลิลทิพย์ ศรีเงิน


เหรียญรางวัลจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
นางสาวนภัสกร เหมือนแก้ว ระดับชั้น ม.6
โครงการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูที่ปรึกษา นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เกตุ