นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานโดดเด่น ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 14

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานโดดเด่น ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 14

4 ก.ย. 66 1113

ขอแสดงความยินดีกับศิลปินรุ่นใหม่ ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 14
- นายวุฒิชัย สุดเดช นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกจิตรกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- นางสาวนัฐฐินันท์  ศรีแก้วแฝก นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกจิตรกรรม ได้รับเกียรติบัตร

     จากการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 14  ซึ่งเป็นการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ให้มาต่อยอด พัฒนาแนวความคิดในการสร้าวสรรค์ผลงาน พัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยศิลปินแห่งชาติ และมีการคัดเลือกตัดสินมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ดำเนินการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -3 กันยายน 2566 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี