สาธิต ม.ทักษิณ ชูนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างจิตสำนึกพลเมืองโลก

สาธิต ม.ทักษิณ ชูนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างจิตสำนึกพลเมืองโลก

13 ม.ค. 67 17149

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาบนพื้นฐานวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคมด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ (ส.มทษ. Smart เก่งดีและมีความสุข) และชูนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างจิตสำนึกพลเมืองโลก

อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ) ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมสื่อสารว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาบนพื้นฐานวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคมด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ (ส.มทษ. Smart เก่งดีและมีความสุข) โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าการที่นักเรียนมีฐานคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ เขาจะรู้จักการคิดแบบวิเคราะห์ การเป็นเหตุเป็นผล สามารถต่อยอดได้หลากหลายอาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ส่งเสริมด้านสังคม ภาษา และสุนทรียภาพ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะด้านการสื่อสารสาธารณะ พยายามส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของทุกสิ่งอย่าง อยากให้ผู้เรียนเปลี่ยนมุมมองของการเรียนการสอนว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่และเต็มที่กับสิ่งที่อยากเป็นได้ โดยมีครูที่ดูแลเป็นระบบพี่เลี้ยงมากกว่าบอกให้ทำ เพราะเรามองว่าเด็กแต่ละคนมีจุดที่แตกต่างกัน เป้าหมายหรือวิธีคิดต่างกัน ทุกคนจะมีความเป็นตัวตน เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน เพราะเชื่อว่าการเรียนในยุคปัจจุบันเราป้อนเขาไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงก็คือเราให้เครื่องมือในการที่จะทำให้สามารถคิดวิเคราะห์และก็แยกแยะได้ว่า สิ่งไหนควรเชื่อ ควรทำอะไร  ควรจะวางแผนอย่างไรเพื่อให้เดินไปถึงจุดมุ่งหมายอันนั้น

ในส่วนของนโยบายโรงเรียน จะมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้อยู่แล้ว ที่เป็นเด็กนักเรียนก็จะมีทุนตั้งแต่ ทุนค่าเล่าเรียน ทุนนักเรียนเรียนดี ทุนอาหารกลางวัน ทุนช่วยเหลือพิเศษ และปี 2567 นี้ทางโรงเรียนก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ปกครองโดยมีการขยายเวลาในการชำระเงิน และมีในส่วนของการลดค่าธรรมเนียมต่างๆและนักเรียนที่ขาดโอกาสก็มีนโยบายเรื่องของโครงการ “เพชรทักษิณ” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวนระดับชั้นละ 2 ทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้                 
     1. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์               
     2. เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญแก่ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในอนาคต               
     3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพในการเป็นฐานรากของการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนภายในจังหวัดและประเทศ   

      

ถ้ามองว่าการประสบความสำเร็จของโรงเรียนคืออะไร รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณตอบกับทีมสัมภาษณ์ว่า คือการที่ตอบโจทย์นักเรียนตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาที่นี่ ให้เขารู้สึกว่าโรงเรียนมีพื้นที่ให้เด็กทุกคนมีตัวตน โดยผลลัพธ์ของนักเรียนที่จบที่นี่อาจจะไม่ใช่คำตอบในการที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นเลิศของประเทศแต่เป็นการที่เห็นคุณค่าของคนหรือการอยู่ด้วยกันหรือการมีจิตสำนึกที่ดีพลเมืองโลก”

เรื่องอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร