ผลงานเลน้อยคราฟ : กลวิธีแก้จนด้วยนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนระดับพื้นที่ ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว

ผลงานเลน้อยคราฟ : กลวิธีแก้จนด้วยนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนระดับพื้นที่ ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว

5 ก.พ. 67 200

ผลงานเลน้อยคราฟ : กลวิธีแก้จนด้วยนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนระดับพื้นที่ ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลระดับ 5 ดาว ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Quality of Life Improvement and Creative Economy) ผลงานชื่อ เลน้อยคราฟ : กลวิธีแก้จนด้วยนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนระดับพื้นที่ ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้รางวัลระดับ 5 ดาว ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยน รียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ผลงานชื่อ เลน้อยคราฟ: กลวิธีแก้จนด้วยนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนระดับพื้นที่ ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นการทำงานของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีนายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ ผู้แทนชุมชนเลน้อยคราฟ เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้

ทั้งนี้ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้วางเป้าหมายให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญ ที่จะพัฒนาสมรรถนะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์และความต้องการของประเทศต่อไป