นักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง จากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

นักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง จากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

8 ก.พ. 67 199

ฝ่ายกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ คว้าเหรียญรางวัล 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 6 เหรียญ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ในลำดับที่ 46 ของตารางเหรียญ จาก 109 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

เหรียญเงิน 2 เหรียญ จากชนิดกีฬาดังนี้

1. มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 63.5 กก.
นักกีฬา : นายศุภโชค เวชรังษี
ผู้จัดการทีม : นายมัฆวัต วิไลลักษณ์
ผู้ฝึกสอน : นายประสิทธิ์ นัครามนตรี
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : นายชัยวัฒน์ หมวกทอง

2. เทควันโด ประเภทบุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
นักกีฬา : นายปัณณธร ฤทธิรงค์
ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน : อาจารย์ ดร.ภิญโญ โชติรัตน์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : นายณฐพล หนูสิงห์

เหรียญทองแดง 4 เหรียญ จากชนิดกีฬาดังนี้

1. เทควันโด ประเภทบุคคลชาย น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
นักกีฬา : นายณัช เจียมสุขสุจิตต์

2. เทควันโด ประเภทบุคคลหญิง น้ำหนักมากกว่า 67 กก.แต่ไม่เกิน 73 กก.
นักกีฬา : นางสาวจิราวรรณ บุญพลับ
ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน : อาจารย์ ดร.ภิญโญ โชติรัตน์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : นายณฐพล หนูสิงห์

3. เปตอง ประเภทคู่หญิง
นักกีฬา : นางสาวนรีกานต์ อ่อนเกลี้ยง , นางสาวณัฐจีรา เพชรหนู
ผู้จัดการทีม : อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พ่วงแสง
ผู้ฝึกสอน : อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : ว่าที่ ร.ท.นพดล ชัยศิริ , นางสาวปณิตา สุชลธารา

4. เซปักตะกร้อ ประเภทชายคู่
นักกีฬา : นายณัฐพล ดำคล้าย, นายรวีพงศ์ ด้วงแก้ว, นายมูฮำหมัดแคฟรี หะมะ
ผู้จัดการทีม : ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
ผู้ฝึกสอน : นายสรายุทธ แก้วจังหวัด
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : นาย ธนวัฒน์ ชุติโย

#กีฬาวิ่งโอเรียนเทียริ่ง Orienteering (กีฬาสาธิต) (ไม่นำมานับในตารางเหรียญ)

รุ่น Sprint Orienteering บุคคลหญิง/ชาย 2-3 กม.
เหรียญทอง : นางสาวฤทัยทิพย์ นวลขาว
เหรียญเงิน : นางสาวพันธิตรา รัตนะ
เหรียญทองแดง : นางสาวอมลวรรณ บุญถาวร
เหรียญทองแดง : นาย โภไคย พุกมาก

รุ่น Mini Sprint Orienteering บุคคลหญิง 1000 เมตร
เหรียญเงิน : นางสาวพณิษา เรืองโรจน์
เหรียญทองแดง : นางสาวฐิตาพร ภูมิลักษณ์