บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

17 ก.พ. 67 192

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ขอนำภาพบรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งสองระดับชั้น กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง MF2200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานทั้งในส่วนงานวิชาการ  งานหอพักและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน รวมถึงการแนะนำระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนรอบ Pretest นักเรียนที่ได้ลำดับ 1-10 ระดับชั้น ป.5 และ ม.2 จำนวน 20 คน การมอบทุนการศึกษานักเรียนโครงการเพชรทักษิณจากร้านสมบูรณ์เครื่องเขียน จำนวน 4 รางวัล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับการเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนี้ด้วย