ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

12 ม.ค. 66 - 12 ก.พ. 66 417

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

     ตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือก เป็นที่แล้วเสร็จ คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จึงประกาศให้ นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

ประกาศ