ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

21 มี.ค. 66 - 24 เม.ย. 66 414

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา


     อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบ บริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา สำนักงาน วิทยาเขตสงขลา จึงมีมติออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินการสรรหาหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ไว้ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ : รับผิดชอบในการบริหารงานตามพันธกิจของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่กำกับมอบหมาย

อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง : ผู้ผ่านการสรรหาจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท อำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตสงขลา มีสิทธิได้รับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และ เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ.๒๕๕๘

วาระการดำรงตำแหน่ง : มีวาระการดำรง ตำแหน่ง ๓ ปี

วิธีการเพื่อให้ได้รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา :  ๑. วิธีการรับสมัคร  ๒. วิธีการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ :
(๑) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
(๒) มีประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัยทักษิณไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ประกาศรับสมัครและให้มีการเสนอชื่อ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖
กำหนดส่งใบสมัคร : ๒๘ มีนาคม – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาที่ผ่านการพิจารณา : ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของ มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประกาศ