เปิดรับสมัคร ทุนยุวชนอาสา ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2567

14 พ.ย. 66 - 17 ธ.ค. 66 248

เปิดรับสมัคร "ทุนยุวชนอาสา ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ 2567"

     เพื่อปฏิรูประบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการบูรณาการเรียนการสอนกับการสร้างประสบกาณ์จริงผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. การยกระดับคุณภาพชีวิต

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ    

3. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน     

4. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

6. การขับเคลื่อนพลังอำนาจละมุน ( Soft Power)  

สมัครได้เลยที่: https://shorturl.asia/WAxiO

(ตั้งแต่วันนี้- 17 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้น!!) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย  โทร. 08 4855 2362