ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตร บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตร บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 ม.ค. 65 602
      เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 นิสิตหลักสูตร บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่
นายชลธิศ นวลศรี
นายกิฎฟี่ เหาะใบ
นายณัฐวัฒน์ ผลาอาด
นางสาวธนาภรณ์ บุญพันธ์
นายปริญญา เรืองชู
และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้านทรัพยากรมนุษย์และสุขภาวะ จากบทความวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของปัจจัยในการปฏิบัติงาน ภาพลักษณ์องค์กร และภาวะหมดไฟในการทำงานต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของคน Generation Y” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน