คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดโครงการค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดโครงการค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ครั้งที่ 6

5 พ.ค. 65 326
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ครั้งที่ 6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการประกอบการตัดสินใจของนักเรียนก่อนที่จะเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย โดยปีนี้สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมค่ายดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีนักเรียนผ่านการพิจารณาจำนวน 80 คน  
     การจัดโครงการค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ครั้งที่ 6 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะศึกษาศาสตร์ แล้วยังสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะวิชาชีพครู และเรียนรู้บทบาทของวิชาชีพครู ดังนั้นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าถึงวิชาชีพครู เข้าถึงการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์มากยิ่งขึ้น ถือเป็น แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม