ม.ทักษิณ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง

ม.ทักษิณ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง

9 พ.ย. 65 845

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับหน่วยงานส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุน ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปร่วมลอยกระทง ณ ริมคลองชลประทาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     ส่วนวิทยาเขตสงขลาโดยฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาสงขลา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณริมบึง ทางเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตเข้าร่วมลอยกระทง

     อีกทั้งพิธีลอยกระทงบนเขา จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ลานมโนราห์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา