ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP และ FKTK จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Faculty Administrators Symposium on Technology & Engineering (FASTEN 2023)

ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP และ FKTK จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Faculty Administrators Symposium on Technology & Engineering (FASTEN 2023)

28 ส.ค. 66 6897

     วันที่ 26 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับคณะจาก The Faculty of Chemical Engineering&Technology (FKTK) , Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ในโอกาสที่ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  The Faculty Administrators Symposium on Technology & Engineering (FASTEN 2023)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา  

     

     ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ศุภชัย  สัตยานุรักษ์ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และความก้าวหน้าด้านการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ