กศ.บ.ศิลปศึกษา หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 3

กศ.บ.ศิลปศึกษา หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 3

21 มี.ค. 65 1351
     นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.ศิลปศึกษา หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 3 " Art Education Thesis Exhibition 3 rd" ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Center
      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกันทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 3 " Art Education Thesis Exhibition 3 rd "และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Center จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.ศิลปศึกษา หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์