ม.ทักษิณ จับมือTerra Genesis International สำนักงานจังหวัดพัทลุง และตัวแทนเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการวนเกษตรฟื้นฟูสวนยางเพื่อป่าสมบูรณ์และสังคมเป็นสุข

ม.ทักษิณ จับมือTerra Genesis International สำนักงานจังหวัดพัทลุง และตัวแทนเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการวนเกษตรฟื้นฟูสวนยางเพื่อป่าสมบูรณ์และสังคมเป็นสุข

22 มี.ค. 65 237
     วันนี้ เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ทักษิณ พร้อมด้วยรศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการวนเกษตรฟื้นฟูสวนยางเพื่อป่าสมบูรณ์และสังคมเป็นสุข ระหว่างสำนักงานจังหวัดพัทลุง โดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง Terra Genesis International (TGI) โดย Mr. Luke Smith (Chief Executive Officer) และ ตัวแทนเกษตรกรทำสวนยางพารา โดย..นางช่อทิพย์ ปราบปรี เลขานุการองค์กรวนเกษตรสวนยางฟื้นฟูป่า ณ โรงเรียนเทศบาลตะโหมด (โรงเรียนกลางนา) ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
     ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันดำเนินงานรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา วัฒนธรรม คุณภาพของดิน ป่าไม้ ชุมชนของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตร แนวปฏิบัติ ระบบการจัดหา การตลาดยางพาราธรรมชาติ และการสนับสนุนวิธีการแบบวนเกษตร นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และวนเกษตร โดยการสนับสนุนนโยบายและการตลาด เพื่อให้การดำเนินงานฟื้นฟูสวนยางเป็นป่าที่สมบูรณ์ในรูปแบบวนเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนเจตนารมณ์ของจังหวัดพัทลุงในการขับเคลื่อนการทำเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง และ TGI ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวนเกษตรฟื้นฟูสวนยางเพื่อป่าสมบูรณ์และสังคมเป็นสุข
     ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับวนเกษตรในสวนยางพาราที่สามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนพัฒนาเกษตรกรให้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในรูปแบบวนเกษตรในสวนยางพารา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

#rditsu #TSU #ResearchandSocialInnovationEncouragement