คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร "การบริหารและจูงใจทีมงาน"

24 มี.ค. 65 123
     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นำโดย ดร.นิจกานต์ หนูอุไร รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ พัฒนาบุคลากร บริษัท โฮมมาร์ทมังกรทอง จำกัด กับหลักสูตร "การบริหารและการจูงใจทีมงาน" ให้แก่บุคลากรของบริษัท โฮมมาร์ทมังกรทอง ณ บริษัท โฮมมาร์ทมังกรทอง จำกัด 
       ในการนี้ โครงการบริการวิชาการ พัฒนาบุคลากร บริษัท โฮมมาร์ทมังกรทอง จำกัด กับหลักสูตร "การบริหารและการจูงใจทีมงาน" ให้แก่บุคลากรของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก และสร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการ