ม.ทักษิณลงนามMOU กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง ร่วมมือกันพัฒนากำลังคน ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการ

ม.ทักษิณลงนามMOU กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง ร่วมมือกันพัฒนากำลังคน ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการ

24 มี.ค. 65 365
     มหาวิทยาลัยทักษิณและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.วิศิษฐ์ กาญจโนภาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง นางเพียงใจ ช่วยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง และนายสุรศักดิ์ จันทร์แดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมราชาวดี 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
      ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคน อันหมายรวมถึงนิสิต บุคลากรของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง ร่วมพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา รวมทั้งองค์ความรู้อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเพื่อสร้างและพัฒนาร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม