ม.ทักษิณ ร่วมลงนามMOUเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่าย CPaF และมหาวิทยาลัย 24 สถาบัน

ม.ทักษิณ ร่วมลงนามMOUเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เครือข่าย CPaF และมหาวิทยาลัย 24 สถาบัน

11 เม.ย. 65 313
     มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ฉบับ พ.ศ.2565 ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
     เพื่อบันทึกความเข้าใจและเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสมา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันและห้องปฏิบัติการขั้นสูง รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเครือข่ายการวิจัยนี้เป็นกลไกการทํางานร่วมกันและใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเพิ่มขีดความสามารถของการศึกษาและวิจัยทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันของประเทศและนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันในอาเซียนภายใน 5 ปี (พ.ศ.2570) โดยการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาและต่อยอดศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน (Center for Plasma and Nuclear Fusion Technology : CPaF) ให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันของประเทศโดยมีหน้าที่ประสานงานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในภาคี และสถาบันหรือมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในภาคีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นภายใต้งานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว