ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 ท่าน

5 พ.ค. 65 792
 
     อาจารย์ธรรมนิตย์ครับ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
     อาจารย์ประหยัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทหน่วยงานราชการ กลุ่มนักวิชาการ
     ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัทพงศ์ เซ่งฮวด ศิษย์เก่าหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทสังคมทั่วไป กลุ่มศิลปวัฒนธรรม)